ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಆಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ಸಂವೇದಕ ವಿಜ್ಞಾನ

 

पारंपरिक खाद्य एवं ऐन्द्गिय विज्ञान

 

DEPT. OF TRADITIONAL FOODS & SENSORY SCIENCE

 

  + 91- 821-2515842        tfss@cftri.res.in         Staff Email

 

 
Technologies

 

 • Edible oil quality monitor
 • Nutri oil blend
 • Fat powders
 • Oryzanol concentrate
 • Rice bran lecithin
 • Rice bran wax
 • Cocoa butter alternatives
 • Structured lipids
 • Low fat snacks
 • Vacuum frying system
 • Coconut oil blends
 • Low fat spreads
 • Sesame lignans concentrate
 • Trans-free speciality fat
 • Flavoured cashew kernel
 • Indian sweet items
 • Convenience and coconut-based products

Patents Filed :

 • Oryzanol concentrate
 • Rice bran lecithin
 • Rice bran wax
 • Fat powders
 • Anti-oxidant concentrates
 • Low fat spreads
 • Low sugar sweets
 • Sesame lignans concentrate
 • Structured lipids
 • Oil purifier
 • Fat spreads / Food spreads
 • Chocolate powder

 


 Address

Department of T F S S, CFTRI Campus,
Mysuru - 570 020

 Email

tfss@cftri.res.in

 Phone

+ 91- 821-2515842