ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಆಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ಸಂವೇದಕ ವಿಜ್ಞಾನ

 

पारंपरिक खाद्य एवं ऐन्द्गिय विज्ञान

 

DEPT. OF TRADITIONAL FOODS & SENSORY SCIENCE

 

  + 91- 821-2515842        tfss@cftri.res.in         Staff Email

 

 
Team

 Address

Department of T F S S, CFTRI Campus,
Mysuru - 570 020

 Email

tfss@cftri.res.in

 Phone

+ 91- 821-2515842