ಮಸಾಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಮಳ ವಿಜ್ಞಾನ

 

बागान उत्पादमसाले एवं गंधस्वाद प्रौद्योगिकी

 

DEPARTMENT OF SPICE & FLAVOUR SCIENCES

 

  + 91- 821-2512352        sfs@cftri.res.in         Staff Email

 

 
Technologies

 

01. PEPPER

02. GINGER

03. TURMERIC

04. CARDAMOM

05. ASAFOETIDA

06. PROCESS FOR PRESERVING THE SUGARCANE JUICE IN GLASS BOTTLES

07. PRESERVED NEERA IN GLASS BOTTLES

08. SPICE OILS & OLEORESINS

09. NATURAL COLOURS

10. PLANTATION CROPS

 


 Address

Department of S F S, CFTRI Campus,
Mysore - 570 020

 Email

sfs@cftri.res.in

 Phone

+ 91- 821-2512352