ಪ್ರೋಟೀನ್ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ

 

प्रोटीन रसायना प्रौद्योगिकी

 

DEPARTMENT OF PROTEIN CHEMISTRY TECHNOLOGY

 

  + 91- 821-2515331        pct@cftri.res.in         Staff Email

 

 
Technologies

 

 • Energy Food – New Formulation
 • Soy protein hydrolysate
 • Heat resistant sesame seeds
 • Soy protein concentrate
 • β-carotene and mineral fortified buns
 • Low calorie snack food based on full fat soy flour
 • Low cost nutrient supplement for malnourished children
 • Mustard powder
 • Mustard/ rapeseed integrated processing
 • Oryzanol-enriched fraction from rice bran oil soapstock
 • Reduced fat and high protein snack product based on legumes and soy protein isolate
 • Stabilized edible rice bran

 


 Address

Department of P C T, CFTRI Campus,
Mysuru - 570 020

 Email

pct@cftri.res.in

 Phone

+ 91- 821-2515331