ಪ್ರೋಟೀನ್ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ

 

प्रोटीन रसायना प्रौद्योगिकी

 

DEPARTMENT OF PROTEIN CHEMISTRY TECHNOLOGY

 

  + 91- 821-2515331        pct@cftri.res.in         Staff Email

 


 Address

Department of P C T, CFTRI Campus,
Mysuru - 570 020

 Email

pct@cftri.res.in

 Phone

+ 91- 821-2515331