ಸಸ್ಯಗಳ ಕೋಶದ ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ

 

वनस्पति कोशिका जैव प्रौद्योगिकी विभाग

 

DEPT. OF PLANT CELL BIOTECHNOLOGY

 

  + 91- 821-2516501        pcbt@cftri.res.in         Staff Email

 


 Address

Department of P C B T, CFTRI Campus,
Mysuru - 570 020

 Email

pcbt@cftri.res.in

 Phone

+ 91- 821-2516501