ಸಸ್ಯಗಳ ಕೋಶದ ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ

 

वनस्पति कोशिका जैव प्रौद्योगिकी विभाग

 

DEPT. OF PLANT CELL BIOTECHNOLOGY

 

  + 91- 821-2516501        pcbt@cftri.res.in         Staff Email

 

 
R&D Activities

 

Plant Biotechnology

 • Secondary metabolite pathway engineering with special focus on caffeine in coffee plants and carotenoids in microalgae
 • Elicitation of secondary metabolites in plants for augmenting food value metabolites such as colours and flavours.
 • Senescence-Associated gene expression studies for effective utilization of plant produce
 • Biomolecules of nutritional and nutraceutical importance from less-known plants and underutilized fruits for development of food formulations.
 • Value added products from plant and algal resources e.g., Algal biomass for oils, Soybean for isoflavones, Coriander and Moringa for folates.
 • Plant cell wall de-construction of crop residues and conversion to value added products.

Microalgal Biotechnology

 • Microalgal cultivation in open and closed photobioreactors for CO2 sequestration and concomitant production of biomass for food/ feed/fuel application.
 • Integration of microalgal cultivation with wastewater utilisation, value addition to spent algal biomass.
 • Value added products from algal resources e.g., Algal biomass for oils, nutraceuticals like carotenoids, pigments, poly unsaturated fatty acids etc.
 • Formulation of microalgae fortified food products to combat malnutrition.
 • High performance hybrid(chemical/biological) processes for food industry wastewater treatment.
 • Application of mathematical modeling and simulation toolsto understand, optimize and scale up the algal cultivation process.

 


 Address

Department of P C B T, CFTRI Campus,
Mysuru - 570 020

 Email

pcbt@cftri.res.in

 Phone

+ 91- 821-2516501