ಮಾಂಸ ಮತ್ತು ಸಮುದ್ರೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗ

 

मांस और समुद्री विज्ञान

 

DEPARTMENT OF MEAT & MARINE SCIENCES

 

  + 91- 821-2514840        mms@cftri.res.in        Staff Email

 


 Address

Department of M M S, CFTRI Campus,
Mysuru - 570 020

 Email

mms@cftri.res.in

 Phone

+ 91- 821-2514840