ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿ ಹಾಗೂ ಕಿಣ್ವನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗ

 

सूक्ष्मजीवविज्ञान एवं किण्वन प्रौद्योगिकी विभाग

 

DEPARTMENT OF MICROBIOLOGY & FERMENTATION TECHNOLOGY

 

  + 91- 821-2515792        mandft@cftri.res.in         Staff Email

 

 
Technologies

 

Technologies Transferred

 • Process for the production of Fructooligosaccharides (FOS)
 • A process for ready to use idli batter in retail packs
 • A process for ready to use dosa batter in retail packs

Technologies underway

 • Production of wine from Garcinia
 • Process for the production of Xylooligosaccharides (XOS)
 • Process for the production of Isomaltooligosaccharides (IMO)
 • Process for the production of GABA
 • Process for the development of kit of leukotoxin detection
 • Process for the production of lactic fermented soya curd with biopreservatives
 • Process for the production of Bacillus probiotic chocolate
 • Process for the production of soya yoghurt incorporated with Bacillus probiotics.

HRD activities :
The scientific personnel are involved in HR activities by Delivering Lectures to M.Sc. (Food Technology) and Ph.D. (course work) students as a part of academic activity (AcSIR), besides conducting short term training courses in the area of food microbiology and fermentation technology and molecular biology. Degree, Post graduate and Doctoral students, overseas researchers with TWAS, INSA JRD, JNCRS fellowship are offered guidance for their research activities by expert personnel.

 


 Address

Department of M F T, CFTRI Campus,
Mysuru - 570 020

 Email

mandft@cftri.res.in

 Phone

+ 91- 821-2515792