ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿ ಹಾಗೂ ಕಿಣ್ವನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗ

 

सूक्ष्मजीवविज्ञान एवं किण्वन प्रौद्योगिकी विभाग

 

DEPARTMENT OF MICROBIOLOGY & FERMENTATION TECHNOLOGY

 

  + 91- 821-2515792        mandft@cftri.res.in         Staff Email

 

 
Facilities

 

The Department houses state of art analytical and pilot facilities for fermentation studies.

Analytical & Laboratory Equipments : PCR Thermo Cycler Dice, UV-Vis spectrophotometer, Sonicator (Branson), Analytical HPLC, Lyophilizer (Scanvac), Electroporator, Chemi Doc, Anaerobic work station etc.

Pilot plant : Bioreactor of varying capacity, Anaerobic work station, Dyno Mill, Pilot Scale Centrifuges, Pilot Scale Stirrers and Humidity Cabinet, Pilot Scale Distillation unit.

 


 Address

Department of M F T, CFTRI Campus,
Mysuru - 570 020

 Email

mandft@cftri.res.in

 Phone

+ 91- 821-2515792