ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ಲೇಷಣಾತ್ಮಕ ಗುಣಮಟ್ಟ ನಿಯಂತ್ರಣ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ

 

खाद्य सुरक्षा एवं वैश्लेषिक गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला

 

DEPT. OF FOOD SAFETY & ANALYTICAL QUALITY CONTROL LABORATORY

 

  + 91- 821-2514972        fsaqcl@cftri.res.in         Staff Email

 


 Address

Department of F S A Q C L, CFTRI Campus,
Mysuru - 570 020

 Email

fsaqcl@cftri.res.in

 Phone

+ 91- 821-2514972