ಆಹಾರ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ

 

खाद्य संवेष्टन प्रौद्योगिकी विभाग

 

DEPARTMENT OF FOOD PACKAGING TECHNOLOGY

 

  + 91- 821-2514552        fpt@cftri.res.in         Staff Email

 


 Address

Department of F P T, CFTRI Campus,
Mysuru - 570 020

 Email

fpt@cftri.res.in

 Phone

+91- 821-2514552