ಆಹಾರ ಸಂರಕ್ಷಕಗಳು ಮತ್ತು ಇನ್ ಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ನಿಯಂತ್ರಣ

 

खाद्य सुरक्षक एवं कीट नियंत्रण विभाग

 

DEPT. OF FOOD PROTECTANTS & INFESTATION CONTROL

 

  + 91- 821-2513210        fpic@cftri.res.in         Staff Email

 

 
Technologies

 

The R&D activities in the department will lead to :

  • Plant-based grain protectants
  • Biopesticide/ biofumigant based gadgets to control insect infestation in stored commodities.
  • Antibody- based ‘on- site’ / ‘off-site’ pesticide detection systems

 


 Address

Department of F P I C, CFTRI Campus,
Mysuru - 570 020

 Email

fpic@cftri.res.in

 Phone

+ 91- 821-2513210