ಆಹಾರ ಸಂರಕ್ಷಕಗಳು ಮತ್ತು ಇನ್ ಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ನಿಯಂತ್ರಣ

 

खाद्य सुरक्षक एवं कीट नियंत्रण विभाग

 

DEPT. OF FOOD PROTECTANTS & INFESTATION CONTROL

 

  + 91- 821-2513210        fpic@cftri.res.in         Staff Email

 

 
Facilities

 

Stored product insect cultures – stock
Grain moisture meter
Peet Grady chamber
Drosophila facility
Caenorhabiditis elegans facility
HPLC
Sonicator
ELISA reader

  • Stored product insect culture
  • Peet Grady chamber – to test the efficacy of an insecticide against flying insects
  • Drosophila facility – Various strains of Drosophila melanogaster are being maintained for studies on neurodegeneration and amelioration by bioactives, food components etc.
  • Caenorhabdidits elegans facility – Various strains and mutants of C. elegans are being maintained for studies on – pesticide toxicity, mechanistic toxicology, studies on bioactives, neurodegeneration etc.
  • HPLC – for qualitative and quantitative analysis of pesticides
  • Sonicator – for disruption of cells
  • ELISA reader – for colorimetric, fluorescence and chemicluminiscence measurements
  • Gel doc – for analysis of RNA / DNA / Protein gels
  • Facilities for insect bioassays
  • Facilities for Microbiology and Molecular biology work.

 


 Address

Department of F P I C, CFTRI Campus,
Mysuru - 570 020

 Email

fpic@cftri.res.in

 Phone

+ 91- 821-2513210