ಪ್ಲೋರ್ ಮಿಲ್ಲಿಂಗ್, ಬೇಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಕನ್ ಫೆಕ್ಷನರಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ

 

आटा मिल्लिंग बेकिंग एवं कन्फेक्शनरी प्रौद्योगिकी

 

DEPT. OF FLOUR MILLING, BAKING & CONFECTIONERY TECHNOLOGY

 

  + 91- 821-2517730        fmbct@cftri.res.in         Staff Email

 

 
Services & Other Facilities

 

  • Training of the students of various short term courses related to milling and baking
  • Consultancy Projects for quality improvement of bakery, traditional and extruded products
  • Consultancy for setting of flour mill, flour fortification and atta plant
  • Consultancy for the flour mill improvement
  • Process, quality control, packaging and equipment details in the form of document of technology transfer and demonstration of the technology for various products.

 


 Address

Department of F M B C T, CFTRI Campus,
Mysuru - 570 020

 Email

fmbct@cftri.res.in

 Phone

+ 91- 821-2517730