ಕೇಂದ್ರ ಸಲಕರಣೆಗಳ ಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳು

CENTRAL INSTRUMENTS FACILITY & SERVICES

केंद्गीय उपकरण सुविधाएँ एवं सेवाएं

 

 Address

Central Instruments Facility & Services, CFTRI Campus, Mysuru

 Email

cifs@cftri.res.in

 Phone

+ 91- 821-2514251

Copyright © 2015 CSIR - CFTRI. All Rights Resrved. Developed & Maintained by Computer Centre, CSIR - CFTRI